КОНФЕРЕНЦИЈА

95 ГОДИНИ ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР

75 ГОДИНИ ГЕОДЕТСКА УПРАВА


НАУЧЕН ОДБОР

Членовите на научниот одбор ….

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР

Членовите на организацискиот одбор …

ТЕМПЛЕЈТИ

Темплејтот за трудот е достапен ….

КОНТАКТ

Контакт информации ….

ЛОКАЦИЈА

Предложените места за сместување …

АГЕНДА

Агенда …

Агенција за катастар на недвижности
Трифун Хаџи Јанев 4, 1000, Скопје
Република Северна Македонија

Телефон: (02) 3204 801
info@katastar.gov.mk

https://www.katastar.gov.mk/