• Проф. д-р Златко Србиноски, Градежен факултет
  • Проф. д-р Благоја Маркоски, Природно математички факултет
  • Проф. д-р Анѓел Ристов, Правен факултет
  • Проф.. д-р Златко Богдановски, Градежен факултет
  • Проф. д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, Градежен факултет
  • д-р Соња Димова, Агенција за катастар на недвижности