име и презиме

Александар Билински

Бојан Анастасов

контакт телефон

++389 2 3204 831

++389 2 3204 816

Вашите предлози за апстракти, како и предлог- презентации доставувајте ги исклучиво на следната е-маил адреса: a.bilinski@katastar.gov.mk