• ДО 05. ЈУЛИ 2022 – ПРИЈАВУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ – ПРОДОЛЖЕН ДО 15. ЈУЛИ 2022
  • ДО 11. ЈУЛИ 2022 – ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА АПСТРАКТИТЕ – ПРОДОЛЖЕН ДО 20. ЈУЛИ 2022
  • ДО 08. АВГУСТ 2022 – ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ – ПРОДОЛЖЕН ДО 20. АВГУСТ 2022
  • ДО 23. АВГУСТ 2022 – ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЦЕНЗИЈА – ПРОДОЛЖЕН ДО 26. АВГУСТ 2022
  • ДО 04. СЕПТЕМВРИ 2022 – ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОРАБОТЕНИ ТРУДОВИ
  • ДО 15. АВГУСТ 2022 – РАНА РЕГИСТРАЦИЈА
  • ДО 05. ОКТОМВРИ 2022 – ДОСТАВА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ