• ДО 05. ЈУЛИ 2022 – ПРИЈАВУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ – ПРОДОЛЖЕН ДО 15.07.2022
  • ДО 11. ЈУЛИ 2022 – ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА АПСТРАКТИТЕ – ПРОДОЛЖЕН ДО 20.07.2022
  • ДО 08. АВГУСТ 2022 – ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ
  • ДО 23. АВГУСТ 2022 – ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЦЕНЗИЈА
  • ДО 04. СЕПТЕМВРИ 2022 – ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОРАБОТЕНИ ТРУДОВИ
  • ДО 15. АВГУСТ 2022 – РАНА РЕГИСТРАЦИЈА
  • ДО 05. ОКТОМВРИ 2022 – ДОСТАВА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ