• КАТАСТАРОТ НИЗ ИСТОРИЈАТА И ИДНИ ЧЕКОРИ
  • РЕГУЛАТИВА ЗА ГЕОДЕЗИЈА И КАТАСТАР (НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИЦИ)
  • УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИТЕ ЗА ДИГИТАЛНИ ГЕОПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ И НИВНА ДИСТРИБУЦИЈА
  • ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ, ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ И Е-ВЛАДА
  • НОВИТЕТИ ВО НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ГЕОДЕЗИЈА ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
  • УЛОГАТА НА ПРИВАТНИОТ ГЕОДЕТСКИ СЕКТОР ВО ОПШТЕСТВОТО